Позиция на Община Русе във връзка с въпроси на „Спаси Русе“ за обществената поръчка за инженеринг на анаеробната инсталация

Няма законови нарушения в обществената поръчка за инженеринг на анаеробната инсталация

Посоченият външен експерт е направил самоотвоод и не е участвал в нито едно от решенията на оценителната комисия

    Няма законови нарушения в обществената поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО – Русе“.

    На 26.05.2021 г. посоченият в сигналите на „Спаси Русе“ експерт с инициали Г.К. входира молба за самоотвод (вх. № 30-7533-4/26.05.21г.) към възложителя – Община Русе, след като установява, че е включен като проектант, без да е бил предварително информиран, в една от офертите на участник, който е разполагал с негови данни по повод предходен професионален ангажимент. 

   Община Русе уважава молбата, вследствие на което  Г.К. е отстранен като член на оценителната комисия и е заменен от друг експерт с необходимата квалификация.

     От съществено значение е, че след констатиране на основанието за самоотвод горепосоченият външен експерт не е взел участие в работата на комисията по разглеждане на документите за подбор и лично състояние на участниците, не е участвал в приемане на решения от страна на комисията, нито в оценката на представените оферти, която към настоящия момент не е стартирала. В този смисъл формалното му участие в комисията, както и фактът, че в това качество е имал достъп до подадените оферти, не са обстоятелства, от които да може да бъде направен извод за манипулиране на обществената поръчка.

   Молбата за самоотвод, заповедите на комисията и съобщенията от и до кандидатите са регистрирани и датирани в деловодната система на Община Русе и в ЦАИС ЕОП, но не могат да бъдат предоставени публично, тъй като работата на оценителната комисия по обществената поръчка все още не е приключила и това представлява информация, която не може да бъде разпространявана на основание чл. 51, ал. 13 ЗОП.

Pin It on Pinterest