Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 септември

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 септември 2021г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Най-много точки, 14 на брой, ще разгледа постоянната комисия по общинска 

собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт

и жилищна политика с председател Георги Карамишев.  

Сред по-важните точки са:

Отчет на бюджета на Община Ловеч за 2020 година.

Допълване на списъците за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година – Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от Решение № 320/25.02.2021 г. на Общински съвет – Ловеч.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 7.

Даване на съгласие за даване на разрешение от кмета на Община Ловеч за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в кв. „Вароша“, в кв. „Гозница“ и в ж.к. „Младост“.

Актуализиране на списъци на пътуващи на Община Ловеч за 2021 година.

Предложение от фондация „Граждани срещу насилието“.

Приемане на „Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Ловеч за 2021 – 2022 година“.

Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:

1.ПК по БФЕ с председател И. Митева, на 21 септември от 10.00 часа

2. ПК по ИСПТПМС с председател М. Казанджиев, , на 21 септември от 11.00 часа

3. ПК по СДДПЗ с председател М. Съева, , на 21 септември от 12.30 часа

4. ПК по ОКСДМНПО с председател С. Петков, , на 21 септември от 13.00 часа

5. ПК по ПНВЖКОРБДКИ с председател Д. Сотирова, , на 21 септември от 12.00 часа

6. ПК по ОСУТКДЕТЖП с председател Г. Карамишев, на , на 21 септември от 16 часа.

Pin It on Pinterest