Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 април

Предвижда се общинската сесия да се проведе на 29 април /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“.

Заседанията на постоянните комисии се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки. Най-много точки, десет на брой, ще разгледа Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев

Сред по-важните точки на комисиите са:

Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2021 година.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ловеч.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 7.

Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2020 г.

Удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

Комисиите заседават по следния график в помещенията на Общински съвет:

1. ПК по БФЕ   Председател И.Митева21.04.2021 г. /сряда/ – 10,00 ч.
2. ПК по ИСПТПМС   Председател М.Казанджиев21.04.2021 г. /сряда/ – 11,00 ч.
3. ПК по СДДПЗ  Председател М.Съева21.04.2021 г. /сряда/ – 12,00 ч.
4.ПК по ОКСДМНПО Председател С.Петков21.04.2021 г. /сряда/ – 13,00 ч.
5. ПК по ПНВЖКОРБДКИ  Председател Д.Сотирова21.04.2021 г. /сряда/ – 14,00 ч.
6. ПК по ОСУТКДЕТЖП  Председател Г.Карамишев21.04.2021 г. /сряда/ – 16,00 ч.

Pin It on Pinterest