Поредното заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 8 април в Ловчанското читалище

Двадесет и първото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 8 април /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“.

Мястото е продиктувано от епидемиологичната обстановка и въведените санитарни мерки.

Това става ясно от покана до общинските съветници, изпратена от Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Проекто-дневният рeд засега включва 33 точки. Сред тях са:

Одобряването на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 година на Община Ловеч.

Приемане на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021 – 2027 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Ловеч за 2018 -2020 г. за периода 01.01.2020 -31.12.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч.

Намаляване на месечната такса за ползването на общежитие от учениците, настанени в ученическо общежитие на ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“ , гр. Ловеч и в ЦПЛР – Ученическо общежитие, гр. Ловеч, съобразно броя на дните за присъствени учебни занятия по време на въведените противоепидемични мерки.

Приемане на мерки за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19 и запазване и възстановяване активността на икономическите субекти в сферата на хотeлиерството и ресторантьорството на територията на Община Ловеч.

Кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа + в община Ловеч“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” в рамките на Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Одобряване на споразумение за партньорство за реализация на инициатива „По водите на р. Осъм“ между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община Летница, Община Левски, Община Никопол, Областна администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.

Одобряване на споразумение за партньорство за изпълнението на Проект „По-близката Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, финансиран от ГД „Регионална политика“ на ЕС.

Одобряване на споразумение за сътрудничество между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Ловеч за „Възстановяване на експлоатационното състояние на ул. „Баховско шосе“, гр. Ловеч и довършване на пътна връзка между кв. „Вароша“, гр.Ловеч, парк „Стратеш“ и Републикански път III-401 с направление Ловеч – Севлиево.

Pin It on Pinterest