Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г.

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 20.09.2021 г. от 15.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузъра, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Становища и предложения за актуализацията на бюджета на Община град Добрич за 2021 г. могат да се представят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 20.09.2021 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

Д О К Л АД Н А  З А П И С К А

от Йордан Йорданов

 Кмет на Община град Добрич

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2021 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Предложението за актуализация на бюджета на Община град Добрич е свързано със следните  настъпили до момента  промени:

            І. В изпълнение на Решение № 23-15 от 29.06.2021 г. на Общински съвет град Добрич за преобразуването на шест общински детски градини в три, Кмета на Общината издаде заповед № 921 от 12.07.2021 г., която е обнародвана в ДВ № 62 от 27.07.2021 г.  

Във връзка с влизането в сила на заповедта от 01.09.2021 г. е необходимо остатъците по плана на приходите и разходите на бюджета, по дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация на вливащите се детски градини да се прехвърлят по същите дейности и параграфи на Единната бюджетна  класификация   (ЕБК) на правоприемащите  детски градини.   

ІІ. ЗАД „Армеец” АД одобри обезщетение по преписка за щета № 18021080100001/15.07.2021 г.  за 986,79 лева. Одобрената сума е преведена  в Община град Добрич и е за нанесени увреждания по сградата на  ОУ „Хан Аспарух“. Предлагам актуализация на разходната част на бюджета в делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на ОУ „Хан Аспарух” с 987 лева и актуализация на приходната част на бюджета на община Добрич по § 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” с 987 лева, сумата на полученото обезщетение от застрахователната компания.

ІІІ. „ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” одобри обезщетение по преписка за щета № 44012412100353/19.01.2021 г. за 2 700 лева. Одобрената сума е преведена  в Община град Добрич и е за нанесени увреждания на багера на ОП „Обреден дом”. Предлагам актуализация на разходната част на бюджета в местната дейност 745 „Обредни домове и зали” с 2 700 лева и актуализация на приходната част на бюджета на община Добрич по § 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” с 2700 лева, сумата на полученото обезщетение от застрахователната компания.

IV. На 22.06.2021 година Община град Добрич сключи Договор за безвъзмездна помощ за реализиране на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“. Договорът предвижда освен безвъзмездна помощ, Община град Добрич да осигури собствено финансиране в размер на 150 306,35 лева, от които за 2021 г. са необходими 5 674 лева.

В тази връзка предлагам актуализация на приходната и разходна част на бюджета съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните  

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град  Добрич:

1. Приема актуализация (увеличение) на бюджета на Община град Добрич за 2021 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 9 369 лева, съгласно Приложение № 1.

            1.2. По разходите  в размер на 9 369 лева, съгласно Приложение № 2.

2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.        

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Приложение 1 и 2

Pin It on Pinterest