Покана за консултации за съставите на СИК – Добрич в Избори за народни представители на 04 април 2021 г.

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

ПАРТИЯ ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти“

ПАРТИЯ ДПС

ПАРТИЯ „Воля“

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – обединение“

ГРАД ДОБРИЧ

Относно: Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

      и на подвижна СИК (ПСИК)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и на коалиция, която има избран с нейната кандидатска листа член на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. (понеделник) в 11.30 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица; единен граждански номер; длъжност в комисията; образование, специалност; партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, такава секция се образува, ако в срок до 20.03.2021 г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. В т. 3 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК се дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните букви „а“ и „г“ – за да бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

Приложения:

  • Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК с Приложение – Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК;
  • Таблица с разпределение на съставите на СИК по партии/коалиции съгласно Методическите указания;
  • Цветна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции;
  • Таблица с примерно разпределение на състав/и на ПСИК;
  • Модел на таблица (на Excel) за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК. С уважение, ЙОРДАН ЙОРДАНОВКмет на Община град Добрич

Pin It on Pinterest