План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021-2027г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На Вашето внимание, представяме План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021-2027г. Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 02.02.2021г. вкл. на електронен адрес – obstina@etropolebg.com или в сградата на общината – пл. „Девети септември № 1.

Плановете за интегрирано развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закон за регионалното развитие (3PP). Те се изготвят за периода на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на EC). ПИРО се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

Планът за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021-2027г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на община Етрополе, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на развитието, от друга. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници. Проектът на изготвения План за интегрирано развитие на Община Етрополе за периода 2021-2027г., с цел запознаване е достъпен на интернет страницата на Община Етрополе – http://etropole.bg/news.

Pin It on Pinterest