ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра ще бъде финансирана по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

С този проект ПГСУАУ „Атанас Буров“ ще бъде финансирана по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в размер на 150 000 лв.

Собственият принос е в размер на 10%, т.е. 15 000лв.Проектът цели да модернизира съществуващата материална база като реновира помещения и открита площ в общ STEM център. В него ще се създаде подходяща образователна среда за обучение на ученици в иновативност, с проектно-базирано учене, кариерно и личностно развитие.В Център за дигитални създатели ще бъдат преобразувани 3 съседни кабинета, 1 офис и прилежаща част към тях – коридор на първия етаж и фоайе на втория етаж в училищната сграда на площ 300 кв.м. и зона на открито 200 кв.м. Площта ще е покрита с винил-рулонова настилка – антибактериална, влагоустойчива, добър изолатор. Помещенията са избрани поради близостта им със зоната на открито. Новото в архитектурно отношение е създаването на връзката между зоните с входове, снабдени с плъзгащи врати с алуминиев профил и закалено стъкло.В Центъра ще се обучават 150 ученици от STEM направление «Приложна информатика» – специалности „Икономическа информатика“ и „Електронна търговия“ и над 100 ученици в клубове по интереси и ученици със СОП.Активни зони в Центъра ще бъдат:•Зона за презентиране и дискусии с:- Амфитеатрално разположени 30 места за интегриране на дигитални и недигитални технологии във физическата среда;-Интерактивен мулти-тъч дисплей 86„ с вградения софтуер за реализиране на ефективен учебен процес;-15 Chromebook устройства + 1 Chromebook за учител, разположени върху модулни маси + ЗарядBOX за учене, работа в екип, проектно-базираното обучение и създаване на съдържание;-Облачна платформа за образование с основни приложения за общуване и организация в учебния процес.В Зоната за презентиране и дискусии ще се инсталира динамичен софтуер с важни математически и статистически формули и понятия, модели на геометрични тела за изучаване на математически обекти, онагледяващ графики и сложни чертежи, провокиращи креативното и иновативно мислене на учениците, което ще повиши тяхната познавателна активност. Софтуерът, който ще се инсталира на интерактивните дисплеи ще предоставя достъп до интерактивното съдържание в мултимедийната библиотека и образователните приложения за всички потребители. Те ще са с инсталиран лицензиран учебен софтуер съдържащ 3D модели, видео, аудио, игри, симулации по всички общообразователни предмети, с интегрирана облачна платформа на български език. Лаптопите са предназначени за организация в облака в комбинация с лиценз за управление.Учителите ще създават собствени интерактивни уроци, илюстрирани и анимирани презентации (работни тетрадки), които може да се синхронизират с компютъра в училище.•Зона за прототипиране с:-14 Chromebook устройства, разположени върху модулни маси за екипна работа + 1 Chromebook за учител;- Вертикален интерактивен мулти-тъч дисплей 65„.В зоната за прототипиране обучението ще води в многоезична среда за разработване на софтуер със съставяне програми с обектно-ориентиран код, с който ще се решават конкретни задачи със стопанско значение по определени казуси. Ще се развиват иновативни идеи, алгоритмично, критично мислене, аналитичните умения и адаптивност в учениците.•Зона за лека електроника, демонстрационна техника и работилница с:-Маса за сглобяване и тестване на роботи; 2 бр. роботи Lego EV3 и лаптоп с инсталиран софтуер LEGO Mindstorms за управлението им, с които разполага училището;-Демонстрационна зона за подбор на компоненти за сглобяване на компютърна конфигурация и тестване на хардуер;-3D принтер за технологична подготовка по професиите-учениците проектират и създават;-Работилница: подвижна станция за материали и инструменти;-Зона за дигитални технологии с модулни маси с 15 лаптопа за професионална подготовка;-Интерактивна маса със специализиран софтуер за допълнителни умения при работа в екип по проекти.В зоната за лека електроника софтуерът е предназначен да управлява роботите. Учениците ще сглобяват и конструират роботи и ще се обучават с помощта на истински програмируем робот. Върху изградени от тях полета роботът ще изпълнява различни мисии. Наред с дизайн и програмиране, екипът по роботика ще съставя свои изследователски проекти по значими теми. Например проблеми като замърсяване на живата природа чрез трудното разлагане и рециклиране в почвата и околната среда. Екипната работа е ще едно от най-ценните неща, на които ще се научат младите експериментатори.•Зона за подготовка на учителя – тихо място за планиране и подготовка на уроци, учителски пособия, материали за работа.•Места за социализация във фоайе на втория етаж с мека мебел.•Зона на открито в двора на гимназията -беседка с пейки за отдих, за изнесена работилница и групови занимания.Проектът включва изграждане на мрежа от работни станции за роботика, програмиране и инженерни науки, станция за 3D принтер, мебели за съхранение на електронни платки и други инструменти, работилница.На STEM центъра като цяло и отделните зони в него водеща идея ще бъде средата да подпомага и извежда учебния процес на ново ниво. Новите кътове и съществуващите оборудване и обзавеждане и дадености на пространството ще бъдат организирани по начин, който осигурява среда за всички режими на учене, в която интегрирано съжителстват новото и старото оборудване.Образователната среда в STEM центъра е така обособена, че в нея чрез работата по екипи с различни задачи, групи учениците се комбинират, на екипни срещи споделят какво учат, а учителите планират предварително необходимите знания и умения и постигат с различни средства обща цел. Изгражда се инструментариум за да стигнат учениците до крайния продукт.За целите на STEM центъра ще бъдат закупени и инсталирни 15 лаптопа, предназначени за работа в облака, 15 лаптопа за програмиране, 4 лаптопа за работа и подготовка на учителите, 2 шкафа за заряд на лаптопите и 14 персонални компютъра, подходящи за графичен дизайн, 3 интерактивни дисплея 65„, комплект за практическа и експериментална дейност по електроника и програмиране, 3D принтер. Интегрираните уроци, преподаването с проекто-базиран и проблемно-базиран подход, работата с ученици със СОП и извънкласните дейности ще се реализират с помощта на технологиите, които съдържа образователната среда.

Pin It on Pinterest