Пет проекта за чиста околна среда са одобрени за финансиране на територията на Община Видин

Две кметства, едно училище и две детски градини ще могат да реализират проектните си предложения, с които кандидатстваха в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ и обявения от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Класирани са предложенията на кметствата в населените места Покрайна – „Зона за отдих“ и Капитановци – „Красиво село“. Одобрени са още проектите на Основно училище „Иван Вазов“ – „Класна стая – част от природата“, на детските градини „Славейче“ – „Екологични пътеки към знанието“ и „Русалка“ – „Зелен страж за децата“.

Финансирането за кметствата ще е със средства в размер до 10 000 лв., а за учебните и детски заведения – до 5 000 лв.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по нея се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Идеята е също да се повиши екологичната култура и да навлязат съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес.

Pin It on Pinterest