Първо заседание на комисията за поемане на дългосрочен дълг от Община Шумен

В качеството си на председател на Комисията по избор на финансова институция за поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Шумен в размер на 20 000 000 лв. заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова свиква заседание на комисията на 13 октомври (сряда) от 10.30 часа в зала 363 на общината.

Покани за участие в него са изпратени до  председателя на Общинския съвет – Шумен Ася Аспарухова и общинските съветници Сунай Садък, Максим Иванов, Димитричка Недева, Артур Алтунян, Данаил Данчев и Стефан Минков, които бяха избрани за членове на комисията с решение № 447 от сесията на Общинския съвет през месец юли тази година.

В заседанието на комисията ще участват и общинските служители Десислава Петрова, директор на дирекция „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ и Росица Матеева, началник на отдел „Единно бюджетно счетоводство“.

Заседанието на комисията ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на проекта на обява за избор на финансова или кредитна институция;
  2. Други въпроси, касаещи работата на комисията по избор на финансова институция.

Към писмото с поканата за участие в заседанието на комисията са изпратени и две приложения:

  1. Проект на обява за избор на финансова или кредитна институция;
  2. Процедура за избор на финансова или кредитна институция.

Pin It on Pinterest