Панорама на професионалното образование в Мъглиж

Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране ще се проведе на 13 май, петък, в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж.

Целта е седмокласниците и родителите им да се запознаят с професиите и специалностите, по които се обучават учениците в единственото професионално училище на територията на общината – ПГСС „Гео Милев“, и да получат по-подробна информация за тях. Гостите ще могат видят какви умения са придобили възпитаниците на гимназията по време на обучението си.

Училището осъществява прием по три специалности от 8-ми клас с 5-годишен срок на обучение. Отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника се получава в специалността „Механизация на селското стопанство“. В това направление училището има вече 60-годишна традиция. „Горско стопанство и дърводобив“ е специалност, която дава възможност за реализация не само в държавните горски стопанства. Завършилите имат възможност за реализация и в разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове, както и в дървообработващи предприятия. Във фирми за биологично земеделие, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти могат да се реализират избралите специалността „Агроекология“. В нея младежите изучават принципите на екологичното и биоземеделието, като се прилагат Европейските стандарти за развитие на селското стопанство.

Стратегически за българската икономика са и трите професионални направления, а „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“ са единствени за областта. Училището дава много  добра теоретическа и най-вече практическа подготовка за тях на младежите, избрали да учат в ПГСС „Гео Милев“ – училище с 60-годишна история.

Събитието е с начален  час 11 и е част от 10-ата Областна панорама на професионалното образование кариерното ориентиране.

Pin It on Pinterest