Oбщина Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Община Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, финансиран по

Прочетете повече

Pin It on Pinterest