Региона

Отлична е срочността при решаването на преписките през 2023 година на прокурорите от Апелативен район-Бургас

 В срок до един месец са решени 29160 преписки или 99.98 % от тях.

Има само 6 преписки решени в срок по-голям от 30 дни. Данните посочи прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас по време на годишното отчетно събрание на прокуратурата.

Той съобщи също така, че през изминалата година в законов срок са приключени всички 10365 наблюдавани досъдебни производства. Отлична е срочността и при решаването на досъдебните производства. През 2023 година всички 18211 досъдебни производства са решени в законов срок. В това число влизат и решените по давност от предходни години.

През 2023 година прокурорите от апелативния район са наблюдавали 2404 бързи производства, които са 23.41 % от всички новообразувани досъдебни производства. Прокурор Петров добави,че бързите производства са важен ресурс за ускоряване и поевтиняване на наказателния процес.

По внесените от прокурорите през годината общо 4075 акта в съд са постановени осъдителни и санкционни решения по близо 96 % от тях. Прокурор Петров подчерта, че този показател нагледно показва качеството на работата на прокурорите в апелативния район, тъй като това реално са резултатните дела.

Трайна тенденция през последните години са ниските нива на съотношението предадени на съд към оправдани лица. През последните 4 години този процент е под 2. Нивото за 2023 година е едва 1.60 % оправдани лица, а върнатите от съд дела са 2.18 %.

През изминалата година е отчетен рекорден ръст на внесени искания за вземане от съда на мерки за неотклонение „задържане под стража“ – общо 565, от тях уважени са повече от 90%.

През годината е отчетен ръст на досъдебните производства за престъпления, свързани с непълнолетни лица. Наблюдавани са 266 досъдебни производства. В съд са внесени 152 прокурорски акта и 46 предложения до местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която да предприеме възпитателни мерки. Няма върнати от съда дела и има постановена само една оправдателна присъда.

През 2023 година има ръст и на внесените предложения за налагане на финансови санкции на юридически лица, чийто представители са извършили престъпления, от които са се облагодетелствали тези юридически лица. Внесени в съда 33 мотивирани предложения. От тях са уважени 27. Общият размер на постановените санкции възлиза на над 616 000 лева.

През годината са внесени общо 186 искове по гражданско-съдебния надзор на прокуратурата. Над 90 % от тях са уважени.

От подадените за изпълнение 2187 съдебни акта преведени в изпълнение са 97.81% от тях, а останалите 48 акта изчакват групиране на наказание или са постъпили в края на 2023 година. Много висок е и броят на внесените предложения за групиране на наказанията – 585 предложения. От тях са разгледани 484 и всички са уважени.

През годината са отчетени и високи резултати в областта на международното правно сътрудничество. Прокурорите са се произнесли по общо 1079 акта. Изготвени са 27 европейски заповеди за арест, 165 европейски заповеди за разследване и 39 молби за международна правна помощ, като преписките с международноправен елемент са 673. Прокурорите са взели участие в 145 съдебни заседания по признаване и изпълнение на присъди на чуждестранен съд, като увеличението е близо 48%. 

Ръст е отбелязан и в работата по административния надзор и надзора за законност на прокуратурата. По административния надзор са решени 1824 преписки – 99.99% в срок. По надзора за законност са решени 1342 преписки, също близо 100% от тях в законовия срок. По надзора за законност са внесени 37 предложения, а от тях съдилищата са уважили 36. Изготвени и внесени са 15 протеста, а 14 са уважени.

През 2023 година се е увеличил и обемът на прокурорската дейност в апелативния район. През 2023 година той е с 10% по-висок от този през 2022 година. Специално за прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас ръстът е с близо 30%. Основна причина за повишаването на този процент са извършените от прокурорите в апелативната прокуратура 154 тематични ревизии и проверки на долустоящите прокуратури, приключили с аналитични доклади, с констатации и препоръки.

Официални гости на годишното събрание, което се проведе в присъствието на прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас, на административните ръководители на прокуратури и ръководителите на следствени отдели в апелативния съдебен район, бяха г-жа Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия, действаща като Висш прокурорски съвет и г-жа Галя Тодорова – зам.-председател на Апелативен съд-Бургас, които отправиха поздравления за отличните резултати, постигнати от прокурорите в Апелативен район-Бургас през 2023 година.   

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest