Откриват обектите, изпълнени по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич”

Община град Добрич, Ви кани да присъствате на официална церемония – за откриване на обектите, изпълнени по Проект №BG16RFOP001-1.011-0006-C01 „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се проведе на 13 октомври 2020 г. (вторник) от 1630 часа на детска и спортна площадки, находящи се в УПИ III, кв. 44”, в ЖК „Балик-Йовково“ гр. Добрич (пред блок № 7).

Pin It on Pinterest