Отчетоха изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин

Положителна е оценката за реализацията на целите, които Планът и разработената за изпълнението му Инвестиционна програма си поставят.

Това показва изготвеният финален доклад-отчет, който заместник-кметът на Община Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи. Събитието се проведе днес в залата на Областен информационен център – Видин, като участие в него взе и Мая Топалова от „Евростарт 2008“ ЕООД – дружеството, с което съвместно е подготвен документът.

Анализът на финансовото изпълнение на Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020 г. (ИПГВР) показва, че към края на периода са изпълнени проекти за над 41 млн. лв. Във финалния отчет-доклад се посочва още, че през 2018 г. е започнало изпълнението на 2 проектни предложения: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона” и „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин” (включващ като обекти две видински училища – СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“), които са успешно приключени. В момента се изпълняват четири проекта, включени в Инвестиционната програма на Общината: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“; „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради”; „Изграждане на социални жилища в град Видин“; и „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“.

Досега са изцяло завършени 28 от общо планираните 67 проекта (41,80%). „В Плана са разписани 67, които обаче съдържат в себе си множество по-малки проекти. За да има съответствие между отчета и това, което е планирано, те са обобщени, но реално над 100 на брой са реализираните към момента. Общината със собствени средства е направила доста проекти и е надхвърлила това, което е планирано в ИПГВР като собствен принос“, подчерта Мая Топалова.

Отчет-докладът завършва с конкретни препоръки при изготвянето на бъдещи стратегически планове и документи, свързани с развитието на Община Видин през програмния период 2021-2027 г. Една от тях е да се осигури максимално участие на гражданите в процеса на стратегическо планиране. Препоръчва се още в Плана за интегрирано развитие на Община Видин, който в момента се разписва, да бъдат включени и проектните предложения, присъстващи в Интегрирания план, но нереализирани по обективни причини или отпаднали от него, защото не попадат в обхвата на дефинираните три зони за въздействие. „Във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие, тъй като по предходния програмен период 2014 – 2020 г. се отделиха доста средства за централната част на града, целта на Общината е в бъдеще да се постави акцентът върху по-крайните квартали на Видин и към малките населени места“, заяви в заключение заместник-кметът Десислава Тодорова.

Pin It on Pinterest