Региона

От утре започва кандидатстването по помощта de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

От 12 юли до 26 юли земеделските стопани, отглеждащи картофи, черупкови плодове /орехи, бадеми и лешници/, както и култивирани гъби могат да подават заявления за подпомагане по помощ de minimis, това стана ясно от разговор между областния управител на Русе Драгомир Драганов и директора на Областната дирекция на Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Красимир Георгиев.

Бюджетът на помощта е до 13 000 000 лв., разпределени както следва: за картофи – до 7 000 000 лв.; за черупкови плодове – до 5 000 000 лв., а за култивирани гъби – до 1 000 000 лв. Максималният размер на помощта de minimis за един земеделски стопанин или едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро /48 895.75 лв./ за период от три последователни бюджетни години /2022 г. – 2024 г./. Припомняме, че окончателният размер на ставките по помощта се определя от Министерството на земеделието и храните след приема на заявления за подпомагане и се утвърждават с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Помощта се отпуска съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 и се предоставя за покриване на част от производствените разходи на производителите за 2024 г. Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица /при кандидатстване на ФЛ)/ и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице /при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ/. Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ.

Всички подробности може да прочетете тук: https://www.dfz.bg/documents/20121/1403727/Ukazania_DE+MINIMIS_KARTOFI_CHERUPKOVI_GABI_2024.pdf/fd71b1f3-9e84-bf75-697e-08f808fd36b1?t=1720524968599.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest