ОИЦ – Перник ще проведе информационна среща с медиите

На 15.10.2020 г. (четвъртък), от 10:00 ч. в залата на Областен информационен център – Перник, ще бъде проведена информационна среща за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии.

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от 27 информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Pin It on Pinterest