Региона

ОИЦ-Добрич продължава своята дейност и през следващите шест години

Община град Добрич сключи Административен договор за безвъзмездна помощ № BG16RFTA001-1.006-0002-С01 и стартира изпълнението на проект “Областен информационен център – Добрич 2024-2029 г.“

Стойността на договора е в размер на 861 318 лв., 100% безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнение е 6 г.

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) за периода 2024-2029 г. ОИЦ-Добрич ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове със споделено управление.

С проведените близо 370 събития и над 6100 консултирани за дванадесет години от своето съществуване, ОИЦ-Добрич се утвърди като предпочитана информационна точка на територията на област Добрич, до която бенефициентите имат лесен и безплатен достъп, и която експертно им помага при търсене на финансиране, при кандидатстване и отчитане чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/. ОИЦ-Добрич е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в Република България, създадена през 2012 г.

ОИЦ-Добрич ще продължава да функционира на принципа на „едно гише“ и предоставя безплатно информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги в област Добрич като работи в активно сътрудничество с местната общност, управляващи органи, местни и регионални администрации, университети, училища, бизнес, медии и др. Ще предоставя информация относно възможностите за финансиране от Европейските фондове със споделено управление на ЕС по програмите от Споразумението за партньорство на място, по телефон, на събития, във страницата във Фейсбук, Viber канала или по е-мейл. Ще оказва съдействие при сформирането на партньорства на регионално ниво в процеса на подготовка на Концепции за интегрирани териториални инвестиции, както и ще провежда публични обсъждания, като част от звената за медиации и за публични консултации на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район по прилагане на Интегрирания териториален подход;

От тази година експертите от ОИЦ ще предоставят и безплатни консултации и информация по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост, както и относно възможностите за финансова подкрепа от пряко управляваните от Европейската комисия програми – Фонд за иновации, Хоризонт, LIFE, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Творческа Европа, Механизъм за свързване на Европа и Еразъм+ и  осигуряване на информация относно открити процедури за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на Европейския съюз.

С реализацията на предвидената по проекта дейност „Осигуряване на функционирането на ОИЦ – Добрич през периода 2024-2029 г.“ ще се повиши информираността и капацитета на потенциалните бенефициенти от област Добрич. ОИЦ-Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2021-2027, ще популяризира политиките и ролята на ЕС, осигурявайки максимална прозрачност и обществено доверие в процеса на изпълнение и управление на програмите сред общността и потенциалните бенефициенти.

За получаване на навременна, достъпна и полезна информация последвайте страницата на ОИЦ-Добрич във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch/, следете канала в YouTube ОИЦ Добрич или се включете в информационния канал във Viber: https://bit.ly/3VWQbUQ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest