ОИЦ-Добрич продължава своята дейност и през следващите две години

Днес, 10 януари 2022 г. Община град Добрич сключи Административен договор за безвъзмездна помощ № BG05SFOP001-4.007-0004-C01 и стартира изпълнението на проект “Областен информационен  център – Добрич 2022-2023 г.“

Стойността на договора е в размер на 250 000 лв., 100% безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнение е 2 г.

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център – Добрич за периода 2022-2023 г.

Областен информационен център – Добрич ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С проведените 330 събития и близо 5000 консултирани за десет години от своето съществуване, ОИЦ – Добрич се утвърди като предпочитана информационна точка на територията на област Добрич, до която бенефициентите имат лесен и безплатен достъп, и която експертно им помага при търсене на финансиране, при кандидатстване и отчитане  чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/.

ОИЦ – Добрич е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в Р България, създадена през 2011 г. ОИЦ функционира на принципа на „едно гише“ и предоставя безплатно информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги в област Добрич като работи в активно сътрудничество с местната общност, управляващи органи, местни и регионални администрации, университети, училища, бизнес и медии.

През новия програмен период 2021-2027 г. експертите от центъра ще изпълняват и нови функции, като част от звената за медиации и за публични консултации на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.

С реализацията на предвидената по проекта дейност „Осигуряване на функционирането на ОИЦ – Добрич през периода 2022-2023 г.“ ще се повиши информираността и капацитета на потенциалните бенефициенти от област Добрич. ОИЦ-Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и 2021-2027, ще популяризира политиките и ролята на ЕС, осигурявайки максимална прозрачност и обществено доверие в процеса на изпълнение и управление на програмите сред общността и потенциалните бенефициенти – подход залегнал в Националната Комуникационна стратегия.

Pin It on Pinterest