Одобрени бяха формулите за разпределение на средствата по единен разходен стандарт на училищата и детските градини

Работна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ловеч за обсъждане на разработените от общинската администрация формули за разпределяне на бюджетните средства по функция „Образование“ за 2021 г. се проведе днес.

Продължава политиката за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование (със 15% за текущата година), успоредно с увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал в системата с 10% и свързания с тях ръст на осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Държавните стандарти за финансиране на неспециализираните училища нарастват средно с 13% през 2021 г.

Държавните стандартите за финансиране на детските градини нарастват средно с 14% през 2021 г.

„Доброто образование не може да бъде постигнато без достатъчно отделени средства и умело управление на бюджети. Такова управление означава гъвкавост и инициативност, правилни разчети на разходи за издръжка, но и правилно определяне на необходимия педагогически и непедагогически персонал и планиране на същите за следващата учебна година. Промяна на броя и структурата на персонала – намаление или увеличение трябва се диктува и определя от рамките на утвърдения бюджет на училището, съответно общежитието“, коментира по време на работната среща кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

За училищата формулата предвижда 98,5% от средствата по единен разходен стандарт да бъдат разпределени, и само 0,8% да е резервът за преразпределение в края на годината.

За детските градини формулата предвижда 99% от средствата по единен разходен стандарт от държавни дейности да се разпределят по бюджетите на детските градини

В бюджета за 2021 година има много повече средства за издръжка на детските градини, която се финансира с местни дейности. Отчетени са спецификите на детските градини на течно гориво, на несанирани сгради, на детска градина с басейн, както и такива с две и повече сгради, каза още Маринова.

Проектът на формулите беше подкрепен от всички директори на образователни институции. Изразено беше задоволство от добрата екипна работа.

Pin It on Pinterest