Общинските съветници в Ловеч решиха фирма „Еко“ ЕАД да стане ЕООД

След серия гласувания за общинската фирма „Еко“ в крайна сметка общинските съветници в Ловеч решиха тя да бъде преобразувана чрез промяна на правната форма от ЕАД  в ЕООД.

Решението бе прието на заседание на 25.11.2021 г. с 20 гласа „За“,  без гласове „Против“ и осем гласа „Въздържал се“.

Предложението за решение бе внесено от общинския съветник Валентина Янкова Митева с мотив, че досега съветът на директорите на ЕАД не е изпълнявал функциите, за които е създаден. Припомня се, че през 2008 г.  Общинския съвет  е преобразувал „Еко“ ЕООД  в еднолично акционерно дружество, в което Община Ловеч е едноличен собственик на капитала. При досегашното ЕАД  не са налице обаче основните предимства за акционерните дружества – най-висока форма на организация на капиталовите дружества; най-високи възможности за контрол върху дейността от страна на собственика на капитала; възможност за „прозрачност“ на дейността с назначаване на външен одитор и прочие. Общинският съвет избира за управител на „Еко“ ЕООД  Валентин Пенчев, като преди това го освобождава от досегашната му длъжност в акционерното дружество.

Преди това съветниците приеха информация за резултатите от дейността на „Еко“ ЕАД към 30.09.2021 г., докладвани от Валентин Пенчев – изпълнителен директор. Общинската фирма отчита печалба от 111 хил. лв. за периода и положителен паричен поток в размер на 106 хил. лв.

С друго гласуване съветниците прекратиха окончателно конкурсната процедура за възлагане управлението на „Еко“ ЕАД, открита с Решение № 315/25.02.2021 г., доп. с Решение № 342/08.04.2021 г.

При това развитие на нещата точката за откриване на нова конкурсна процедура за възлагане управлението на „ЕКО“ ЕАД  отпадна поради липса на предмет.

Pin It on Pinterest