Общински съвет – Ямбол остави без разглеждане незаконосъобразна подписка

Общински съвет – Ямбол остави без разглеждане внесеното искане за провеждане на местна гражданска инициатива за запазване градоустройствения статут, сградите, преместваемите съоръжения и временни постройки в хотелски комплекс „Боровец“ на едноименния хълм в града. Решението бе взето с 19 гласа „за“, 9 „против“ и 3 „въздържал се“.

Отказът за разглеждане на предложението, внесено от инициативен комитет, бе заради неспазване разпоредбите на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Инициираната подписка не отговаря на изискването тя да е организира по решение на събрание от не по-малко от 50 граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община. След извършена служебна проверка в Национална база „Население“ е установено, че коректният брой на гражданите от тези списъци е недостатъчен съгласно законовата норма, което прави подписката нелегитимна.

Другият основен аргумент бе, че е не се допуска с гражданска инициатива да се преследват забранени от закона цели, а именно узаконяване на незаконни строежи или друг вид обекти и съоръжения по смисъла на Закона за устройство на територията, какъвто именно е случаят с незаконното строителство в района на комплекса. От своя страна, законно построените сгради, каквито са хотелът и ресторантът, по никакъв начин не са застрашени от премахване. Те обаче умишлено фигурират в подписката с цел заблуда и манипулация на гражданите. Така подписите им се ползват като инструмент за натиск върху местната власт с оглед узаконяване на незаконни обекти, изградени на общински терен.

В допълнение, при събраните подписи е налице некоректност по отношение реалния брой на гражданите с избирателни права. От протокола от проверката, представен от териториалното звено на ГД „ГРАО“ към МРРБ е видно, че по-малко от половината от тях (1602 броя подписи) отговарят на изискванията на закона. В подписката фигурират и 28 непълнолетни лица.

Разискванията на сесията днес преминаха при изострена полемика, при която присъстващите в залата членове на инициативния комитет многократно възпрепятстваха нормалното протичане на заседанието. Това принуди председателя на местния парламент да прекъсне временно работата на съвета, заради грубо нарушаване на обществения ред.

Pin It on Pinterest