Общински съвет Благоевград проведе заседание

По първа точка от дневния ред Председателят на Общинската избирателна комисия адвокат Мартин Бусаров обяви решение относно прекратяване пълномощията на Рашко Динков, общински съветник от листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“, поради подадена оставка и обяви нов общински съветник, който е следващият в листата. Клетва положи новият общински съветник от Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“, Съби Дашев.

Извън дневния ред изказване направи общинският съветник от ПП „БСП за България“ д-р Владимир Пандев, който благодари на общинска администрация  за добрата съвместна работа през настоящата година и отправи пожелания за светли празници.

   Изказване на редовната сесия на Общински съвет Благоевград направи Рашко Динков.

 Съветниците отмениха Решение № 382 по Протокол № 17 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Благоевград.

Обсъдено и прието бе предложение относно изграждане на нов православен храм „Свети Мина“ в района на открития пазар Благоевград.

От дневния ред отпадна предложението за организиране на публично обсъждане на темата за изграждане на нов храм.

Кметът инж. Румен Томов обяви, че предстои представяне на нови проекти за открития кооперативен и закрит пазар, в чийто район ще се построи храмът.

Съветниците разгледаха предложения относно:

·         проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград.

·         проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Благоевград.

·         приемане на проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти общинска собственост.

Съветниците решиха община Благоевград да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане.

Общински съвет гласува отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет – Благоевград критерии и целеви групи и протокол от заседание на Комисията за разглеждане на заявления от жители на Община Благоевград за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет.

Съветниците взеха решение по предложение на община Благоевград за освобождаване от заплащане на наемни вноски наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение, фитнес и спортни зали, както и собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи за периода от 01.12.2020 – 31.12.2020 и намаляване на наемната цена за ползване на открита площ за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 с 30% във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и въведените нови противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Съветниците гласуваха за създаване на социална услуга –асистентска подкрепа.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Pin It on Pinterest