Общините от Северния централен район за планиране първи избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие. 

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Процедурните правила за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие (РСР) са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са достъпни на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan

Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области  на СЦРР – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в РСР и техните легитимни заместници. Квотите са определени на база населението по области, съгласно данните , съгласно данните на НСИ към 31.12.2019 г.

Представителите на общините се определят на база населението на областта, както следва:

Население, областПредставители, брой
до 200 000 души2 представители
от 200 001 до 300 000 души3 представители
от 300 001 до 400 000 души4 представители
от 400 001 до 500 000 души5 представители
над 500 000 души6 представители

За представители на област Велико Търново бяха избрани кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който през тази година председателства Асоциацията на местните власти от Югоизточна Европа. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спиридонов – председател на ОС – В.Търново, Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец и кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев.

Двамата представители на област Габрово в РСР ще бъдат  Таня Христова – кмет на община Габрово и кметът на община Севлиево Иван Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева – кмет на Трявна и най-младият кмет в мандат 2019 – 2023 г. Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

Представители на област Разград в РСР ще бъдат Денчо Бояджиев – кмет на община Разград, Дауд Алияоглу – кмет на община Цар Калоян. За техни заместници бяха избрани кметовете на общините Завет – Ахтер Велиев и на община Кубрат – Алкин Неби.

Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР  са кметът на областния град Пенчо Милков, Димитър Славов – кмет на община Бяла, кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов. Те ще могат да бъдат замествани в заседанията на РСР от кметът на Две могили – Божидар Борисов, кметът на община Ценово Петър Петров и кметът на община Борово Валентин Панайотов.

Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на ОС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи. За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОС Ситово Ридван Киязим.

Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за паниране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

Упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в Регионалните съвети за развитие е заместник-министър Деница Николова. В следобедната част на програмата заместник-министър Николова ще представи новия регионален подход и концепцията за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

„Общините от Северен централен район са първите в страната, които избраха своите представители в  бъдещия Регионалния съвет за развитие. Това е първата, но много важна стъпка към реализация на приоритетните политики в новия програмен период, в който сътрудничеството между общините и партньори от други сектори ще е от изключително значение. 

Общините понесохме тежестта на извънредното положение заради епидемията от COVID-19, но показвахме, че с обединение сме способни да се справим. Апелирах към колегите да продължаваме да работим по този екипен начин – това ще е основополагащо както за възстановяването от коронакризата, така и за планирането на новите приоритети, проекти за реализацията им и изпълнението“, обърна се към делегатите кметът на Велико Търновои председател на НСОРБ Даниел Панов. 

Допълнителна информация за ролята, структурата и функциите

на Регионалните съвети за развитие

Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда 3 формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен. 

Основен състав: областни управители и представители на общините (кметове на общини и/или председатели на общински съвети);

Представителите на общините се определят на база населението на областта, както следва:

Население, областПредставители, брой
до 200 000 души2 представители
от 200 001 до 300 000 души3 представители
от 300 001 до 400 000 души4 представители
от 400 001 до 500 000 души5 представители
над 500 000 души6 представители

Основен състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район:

Северен централен район от ниво 2 
Области, бройОбщини, бройНаселение, брой*Представители, брой**
1.Велико Търново 10232 5683
2.Габрово 4106 5982
3.Разград7110 7892
4.Русе8215 4773
5.Силистра7108 0182
Общо:36773 45012

По данни на НСИ към 31.12.2019 г.

Широкият формат на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район включва освен представителите, избрани в основния състав и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях в разширения състав на РСР вземат участие двама представители на работодателските организации, трима – на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.

Широк състав на РСР на СЦР 
брой
Представители на общини + НСОРБ13
Областни управители  5
ЦКЗ и ОСЕС2
Министерства17
НСИ, БАН, висши училища4
Работодатели и синдикати4
Икономически и НПО сектор6
Общо:51

Експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район ще бъде ситуиран в Русе. Той включва:

  • звено за медиация, което ще бъде ангажирано да съдейства при формирането на партньорства и ще отговаря за изпълнението на информационната стратегия на РСР;
  • звено за публични консултации, което ще бъде ангажирано с подготовката и провеждането на публичните консултации, както и на останалите събития, свързани с публичността в работата на РСР;
  • звено за предварителен подбор, в което ще вземат участие  4-ма представители на УО на ОПРР и по 2-ма на всеки УО от програмите, които участват с финансиране в прилагането на интегрирания подход. Те ще извършват оценка за административно съответствие на внесените проекти, ще правят преценка за допустимост и за качеството на подадени концепции.

Ключовите функции на Регионалния съвет за развитие са разпределени между различните формати на неговия състав по следния начин:

ФункцияОтговорен състав на РСРКворум за вземане на решенияВид заседание
Обсъждане и приемане на становища, препоръки, доклади, справки и оценкиОсновен състав / Широк състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено, дистанционно, на писмена процедура
Одобряване на проект и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)Основен състав2/3 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено или дистанционно
Одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестицииШирок съставНарочна процедураПрисъствено или дистанционно
Писма за подкрепа по участието на български партньори в проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФОсновен състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПисмена  процедура
Правила за работа, Годишна индикативна програма за дейността, Годишни отчети за извършени разходи Основен състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено, дистанционно, на писмена процедура

Pin It on Pinterest