Общината ще кандидатства за реновиране на читалището и библиотеката в Асеновград

Проектът е на обща стойност 3,6 милиона лева.

Община Асеновград ще кандидатства с проект „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград“. Проектното предложение предлага общо функционално-пространствено решение за подобряване на енергийно-ефективността и функционалността на сградата, както и повишаване ефективността на трудовия и творческия процес.

Предвижда се изпълнение на следните видове строително-монтажни работи (СМР): подмяна на съществуваща дограма; подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна); ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови; подмяна на електроинсталация; въвеждане на енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване, сигнално-охранителна инсталация; подмяна на пожароизвестителна инсталация; подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация; подмяна/модернизация на климатична инсталация; подмяна на отоплителна и вентилационна система; ремонт на зрителната зала; подмяна на настилки; осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.

Освен това, общинската администрация ще кандидатства за финансиране и с проект „Културна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на библиотека „Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград“. СМР от проектното предложение са пряко насочени към повишаване енергийната ефективност на сградата. Прогнозната стойност на двата проекта е общо около 3,6 милиона лева. Очаква се същите да стартират в средата на 2021 г. Краен срок за реализация – декември 2023 г.

Pin It on Pinterest