Община Варна започва набиране на младежки проекти

За седемнадесета поредна година дирекция „Образование имладежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствениорганизации по програма „Младежки дейности”.

Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна).

Приоритетите тази година са – младежко  предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот. Всяка неправителственаорганизация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност – минимум три месеца и да обхваща  периода от 1-ви юли до 15-ти октомври 2021 г.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения e достъпна на сайта www.varnanamladite.com. На платформата са публикувани – Наредба за условията и реда за финансово подпомаганена младежки проекти; указания за подаване и отчитане на проектните предложения;всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2021”. Срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 16-ти май 2021 г.

Pin It on Pinterest