Региона

Община Варна обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в три специализирани центъра

Крайният срок за подаване на документи е 3 юни

Община Варна обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в три специализирани центъра. Това са „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група деца с психични разстройства, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група пълнолетни лица, претърпели насилие и жертви на трафик и Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ с целева група деца с увреждания. 

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 17:30 часа на 03.06.2024 г. Кандидатите трябва да предадат предложенията си в запечатан непрозрачен плик, лично в деловодството на Община Варна или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Конкурсът за „Център за социална рехабилитация и интеграция“ ще се проведе на 06.06.2024 г. от 09:30 часа. Домът е с капацитет 20 места и предоставя социалните услуги „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. 

Конкурсът за „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на лица, претърпели насилие и жертвите на трафик, ще се проведе на 06.06.2024 г. от 10:00 часа. Той също е с капацитет 20 места, като социалните услуги са идентични като тези, които се предоставят на децата с психични разстройства. 

Конкурсът за предоставяне на социални услуги в центъра за „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ ще се проведе на 06.06.2024 г. в 10:30 часа. Мястото е с капацитет 40 места и също предоставя социалните услуги „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“.

Подробна информация за провеждане на конкурса и условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на Община Варна – www.varna.bg За допълнителна информация: Миглена Димитрова – главен експерт „Социални програми и проекти“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest