Община Троян разработва План за интегрирано развитие на община Троян за периода 2021-2027 г.

Община Троян е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Троян за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

Структурата и съдържанието на ПИРО, следва да обхващат:

 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
 • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
 • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
 • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
 • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
 • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
 • Индикатори за наблюдението и оценката.

За изработването и съгласуването на ПИРО, със заповед на кмета на Община Троян е определена работна група от експерти от Общинска администрация – Троян, която се подпомага от консултант с необходимия професионален опит и капацитет в лицето на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София.

Какво е свършено до момента?

 • Сформирана е работна група и е изготвен план-график за разработването на ПИРО;
 • Публикувана е информация на сайта на Община Троян за хода на процеса на разработване на ПИРО, както и анкета-допитване до всички граждани и заинтересовани страни, чрез която всеки може да сподели своите виждания и предложения за съдържанието на ПИРО;
 • Набрана е изходна информация за целите на изготвяне на анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
 • Изготвени са списъци със заинтересованите страни и е разработена комуникационна стратегия.

Какво предстои?

 • Изготвяне на анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
 • Формулиране на визия, цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г. и определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Изработване на индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение, както и програма за реализация на ПИРО;
 • Определяне на необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
 • Цялостно завършване и обсъждане на ПИРО с гражданите и заинтересованите страни;
 • Приемане на ПИРО от Общинския съвет – Троян.

Целият процес на изработване и съгласуване на ПИРО ще бъде отразен в сайта на община Троян, за да бъде максимално публичен и прозрачен.

Pin It on Pinterest