Община Търговище набира персонал за Центровете за възрастни и лица с психични разстройства в Съединение

Община Търговище набира персонал за Центровете за възрастни и лица с психични разстройства в село Съединение, които бяха изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Обявени са общо 26 щатни бройки. Те са за: административен ръководител; социални работници; психолог/терапевт; рехабилитатор; медицински специалист/сестра, фелдшер; санитари; огняр и шофьор. 

Срокът за кандидатстване е 16.00 ч. на 16 юли. Заявления за участие се подават на гишета № 5 и № 6 в Центъра за административно обслужване на Общината. Прилагат се и копия от документи, удостоверяващи професионалният опит и придобита образователно-квалификационна степен; автобиография; декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност по образец; служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран).

Допуснатите по документи кандидати ще се явят и на интервю. Одобрените ще преминат задължително обучение, включително за оказване на първа помощ. Длъжностите ще се заемат за срок до 12 месеца, съгласно изискванията на проекта.

Всеки от двата центъра е с капацитет от 15 потребители. През следващия месец ще бъде обявена процедура за набиране на потребители за Центъра за възрастни хора с невъзможност за самообслужване. В Центъра за лица с психични разстройства пък ще бъдат настанявани лица от закриващи се специализирани институции – Държавни психиатрични болници. 

Обявата, в която са разписани всички изисквания към кандидатите за съответните длъжности и всички документи, необходими за участие, е публикувана в сайта на Общината: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=290 

Pin It on Pinterest