Община Свищов проведе обществено обсъждане на изготвения ПИРО за периода 2021-2027 г.

На 26.07.2021 г. в заседателната зала на Община Свищов бе представен изготвеният вариант на ПИРО на община Свищов за следващите 7 години.

В обществената дискусия взеха участие заинтересовани страни и жителите на общината, в т.ч. представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на кметства, представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и граждани.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Свищов 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на Общината през следващите седем години. Той е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие. С  ПИРО се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на разполагаемите ресурси и потенциал.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Свищов е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план за интегрирано развитие на Свищов е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащия Общ устройствен план на Община Свищов.

При представянето на Плана бяха отчетени резултатите от направения социално-икономически анализ на община Свищов, като бяха обобщени силните, слабите страни и заплахите пред нейното развитие. Успоредно с това бяха изведени ключови възможности, чиито потенциал би допринесъл община Свищов да се превърне в привлекателно място, съчетаващо културно и природно богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен начин на живот.

На база на направения анализ, в изготвения вариант на Плана за интегрирано развитие на община Свищов бяха синтезирани следните стратегически цели и приоритети:

 1. Икономически растеж и индустриална инфраструктура:
 2. Развитие на „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“;
 3. Подкрепа за преход към кръгова икономика;
 4. Насърчаване към  устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност.
 5. Управление на отпадъците и опазване на околната среда:
 6. По-висока ефективност при управление на отпадъците;
 7. Опазване на водите, рискове и изменения на климата.
 8. Подобряване на средата за живот в населените места:
 9. Облагородяване и свързаност на населените места;
 10. Модернизиране на публични услуги за населението.
 11. Създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал:
 12. Развитие на образованието и спорта;
 13. Повишаване качеството на здравните и социалните услуги;
 14. Опазване и популяризиране на културното наследство и развитие на културния туризъм.
 15. Добро местно управление:
 16. Повишаване капацитета на управление на общинска администрация;
 17. Повишаване участието на гражданите и бизнеса в местното управление.

В рамките на обсъждането нееднократно бе подчертана важността на Дунавския индустриален технологичен парк за развитието на Свищов, както и възможността за изграждане на Дунав мост Свищов – Зимнич. По тези и други важни въпроси се проведе дискусия, на която бяха направени редица изказвания и зададени въпроси, на които беше отговорено.

С цел спазване принципа на прозрачно управление и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни, писмени предложения, становища и мнения във връзка с Плана за интегрирано развитие на община Свищов ще продължат да се приемат на електронната поща на Община Свищов: obshtina@svishtov.bg, както и в деловодството на администрацията на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, в срок до 30.07.2021 г.

Проектът на ПИРО на община Свищов е достъпен на интернет страницата на Общината –  https://www.svishtov.bg/ в раздел „Общинска документация“, секция „Стратегически документи“ – https://www.svishtov.bg/docs.php?act=3

Pin It on Pinterest