Региона

Община Смолян е на финала от изпълнението на проекта за изграждане на фотоволтаични централи в сградите на Плувния басейн и Спортната зала

Днес в Спортната зала „Величко Чолаков“ се проведе събитие по проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, процедура BGENVIRONMENT-4.003 – Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021. Проектът се изпълнява в широко партньорство, включващо 4 общини от България – Община Смолян, Община Асеновград, Община Свиленград и Община Крушари, „Плеядес България“ ООД и партньор от Норвегия – Университетът за наука и технологии в Трондхайм.
На събитието бе даден старт на дейностите по монтиране на инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници на сградите на Спортната зала и Плувния басейн. Това е последната дейност от проекта, съобщи зам.-кметът Марин Захариев. Дейността включва доставка и монтиране на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за захранване на сградите на плувния басейн и спортната зала в град Смолян. Инсталацията на спортната зала е с мощност 30 kW и ще осигурява производство на потребна електроенергия за собствени нужди в размер на 30 MWh годишно, като ще бъде монтирана на покрива на сградата. Инсталацията на Плувния басейн e с инсталирана мощност 30 kWp (комбинирана мощност електроенергия и топлоенергия) и осигуряват планирано производство на потребна електроенергия в размер на 30 MWh год. и топлоенергия в размер на 90 MWh. Инсталацията също ще бъда монтирана на покрива на сградата и ще осигурява електроенергия за собствени нужди, както и топлинна енергия за подгряване на басейна в сградата.
Община Смолян като водещ партньор по проекта отговаря за цялостната координация по изпълнението на дейностите, като следи за изпълнението на всички задължения, произтичащи от Договора за финансиране и споразумението за партньорство по проекта. Освен монтиране на двете инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници, за Община Смолян в проекта са включени дейности по актуализиране на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива, изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и събития за повишаване капацитета на общинските служители, посочи още зам.-кметът. Захариев прогнозира, че за около месец и половина ще завърши инсталирането на панелите и през летните месеци соларните инсталации ще се използват, което ще доведе до намаляване разходите за ток. Това е поредният успешен проект за Община Смолян, каза още зам.-кметът.
Повече информация можете да намерите на сайта на проекта – www.res-smolyan.eu и на официалния сайт на Община Смолян – www.smolyan.bg.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest