Община Силистра успешно приключи проект

Приключи Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът се изпълни по Приоритетна оc 5 „Регионална социална инфраструктура“.

Общата стойност на проекта е 1 276 486.00 лв, съфинансиране от ЕФРР – 1 085 013.10 лв и национално съфинансиране – 191 472.90 лв.

Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания, и осигуряване на достъп до социални услуги.

С изпълнението на заложените дейности се изградиха:

Две нови социални услуги:

1.“Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж“ с общ капацитет за двете услуги – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги, е определена сградата на бивша ДГ „Ян Бибиян – 2“

Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и деца с тежки увреждания представляват териториално и функционално обособени самостоятелни обекти за деца с увреждания на възраст до 18 години, които имат потребност от постоянни медицински грижи.

В центъра се създават условия, осигуряващи качество на живот на децата в среда близка до семейната. Пространството е организирано по начин, който осигурява, от една страна, безопасността на децата, а от друга страна, стимулира тяхната активност и развитието им. Обзавеждането осигурява комфорт, максимално близък до домашни условия, като същевременно се осигурява лесно преминаване на децата със затруднена мобилност или сензорни увреждания.

В центровете се осигурява дневна и почасова форма на социална услуга в общността, в която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, и се създават условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Специфични цели на социалната услуга:

 • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до обществени сгради и културни средища (читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с деца, спортни клубове и др.) и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на социалната услуга;
 • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, лични и социални отношения и религиозна принадлежност;
 • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всяко дете, съобразно неговите възможности и желания.

2.“Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване в бивш „Дом за деца лишени от родителска грижа“ /ДДЛРГ/ в гр. Силистра“

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа.

Дейности:

 • социално и психологично консултиране на деца и семейства в риск;
 • оценяване на родителски капацитет;
 • посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при раздяла;
 • оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
 • консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
 • семейно консултиране;
 • реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;
 • психологическа подкрепа;
 • юридическа подкрепа;
 • трудотерапия.

Рехабилитира се вече съществуваща социална услуга:

„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ със следните интервенции:

– Топлоизолация на покрив и стени; подмяна на дограма; създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Изгради се и Площадков газопровод към „Център за обществена подкрепа“ – гр. Силистра.

Оборудване и обзавеждане – за пълноценното функциониране на социалните услуги и осигуряване на подходяща среда и уют за децата и техните семейства се достави и монтира оборудване и обзавеждане, които отговарят на стандартните изисквания за функционалност, хигиена и безопасност и са съобразени с възрастовите и физическите способности на децата.

Pin It on Pinterest