Региона

Община Силистра ще бъде домакин на среща по програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба ПРЗ и мерки за превенция“

Община Силистра ще бъде домакин на среща по програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, част от втори етап за изпълнение на Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС) на 06.06.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала.

Организатор на срещата е Регионална инспекция по околна среда – Русе и в нея ще участват заинтересованите страни по програмата – представители на областна администрация – Силистра, общините от област Силистра, юридически и физически лица лица – собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и представители на населението от засегнатите територии.

С цел осигуряване на прозрачност и информираност на засегнатото население е отправена покана от организаторите за присъствие и на жители от община Силистра.

Програма на събитието:

1.​Изнасяне на презентация, за запознаване на заинтересованите страни с целите на програмата и мерките, които следва да се предприемат след почистване на складовете.

2.​Въпроси за разглеждане:

а)​Какви са очакванията на всяка заинтересована страна от програмата?

б)​Какви ангажименти поема всяка заинтересована страна във връзка с

изпълнението на програмата, по отношение на :

-​информираност на населението и бизнеса;

-​ангажимент на собствениците на складове за възстановяване и ремедиация на засегнатите места, след почистването и извозването на НУПРЗ, в съответствие с чл. 55, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците;

-​предприемане на мерки за последващ контрол, с цел предотвратяване

използването на забранени ПРЗ и нови замърсявания.

в)​Предложения за законодателни промени (напр. Закон за управление на

отпадъците, Закон за подпомагане на земеделските производители и/или др. закони и

нормативни актове), с цел превенция и контрол.

г)​Разработване на механизъм за обратна връзка.

д)​Въпроси/Отговори.

На територията на област Силистра, са разположени общо 14 броя складове, съхраняващи негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ).

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest