Община Силистра предоставя нова социална услуга

Община Силистра, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, ОБЯВЯВА, че от 20.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа в домашна среда за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), комуникация, осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността – подкрепа в домашна среда.

Дейностите по предоставяне на новата социална услуга ще стартират на 01.02.2021 г. За ползването й няма да се заплаща такса.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи личен асистент по реда на Закона за личната помощ, резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа и за времето на престой в лечебно заведение.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, както следва:

  • За устно заявяване: Община Силистра – ул. „Симеон Велики“ 33, ет. 3, стая 301 и стая 315, тел.: 086/816 301 и тел: 086/816 238, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. ;
  • За писмено заявяване: адрес: Община Силистра – ул. „Симеон Велики“ 33, ет. 3, стая 301 и стая 315, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа., ел. поща: asistentskapodkrepa_silistra@abv.bg
  • Подаване на заявления: Община Силистра – ул. „Симеон Велики“ 33, Информационен център – Деловодство, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа..

Необходими документи:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от един потребител е 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвените индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа.


Заявление-декларация /по образец/за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може да бъде изтеглено ТУК или получено в Община Силистра, ул. „Симеон Велики“ 33, ет. 3, стая 301 , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

За допълнителна информация тел.: 086/816 301 – Община Силистра, Нора Илиева

086/816 239 – Община Силистра, Станислав Тодоров и Юлия Савчева

Pin It on Pinterest