Oбщина Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Община Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 521 848,60 лева, за срок от 18 месеца.

В рамките на Проекта ще бъдат обхванати 220 лица от целевите групи, а социалната услуга ще се предоставя 12 месеца в рамките на Проекта.

Целта на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, както и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

С реализиране на проектното предложение ще се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

За извършване на мобилната работа ще бъде закупено подходящо транспортно средство.

Администрирането на социалната услуга „Патронажна грижа“ ще се извършва в две помещения – общинска собственост, където ще бъде разположено и необходимото оборудване.

За предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, след проведен подбор, ще бъде назначен персонал, за който ще бъде осигурено обучение и супервизия.

За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности и за популяризиране целите и дейностите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, ОП РЧР и на настоящото проектно предложение, ще бъдат осъществени дейности за информиране и публичност.

Всички бюджетни пера, когато е приложимо, ще бъдат обект на възлагане по реда на ЗОП.

Pin It on Pinterest