Община Силистра подписа договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Община Силистра подписа договор с Регистрационен № BG05M9OP001-2.019-0022-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“.Проектът е на стойност 3 458 800,80 лв. и е насочен към осигуряване подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за децата, чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността. Изпълнението му ще допринесе за постигането на основната цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.При реализацията на проекта ще се разкрият и предоставят за период от 34 месеца следните социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства:*Център за обществена подкрепа с възможност за спешен прием*Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства*Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.За нуждите на Центровете ще бъде закупено подходящо транспортно средство, както и допълнително оборудване и обзавеждане за помещенията, в които ще се предоставят новите услуги. За качествено и ефективно предоставяне на социалните и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства ще бъде нает персонал, след извършен подбор. За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности и за популяризиране целите и дейностите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, ОП РЧР и на настоящият проект, ще бъдат осъществени дейности за информиране и публичност.Продължителността на проекта обхваща период от 39 месеца, а срокът за неговото изпълнение е от 01.10.2020 г. до 31.12.2023 г.

Pin It on Pinterest