Региона

Община Шумен обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година – 2024/2025г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен. Търгът ще се проведе на 23.07.2024 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.  Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, се внася до 14:00 ч. на 22 юли 2024г. по банкова сметка: IBAN BG31UBBS81553300106318, BIC: UBBSBGSF, при “Обединена българска банка” АД. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.

Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 67 от 25.01.2024 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая № 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса на Информационния център в Общината или по банков път IBAN BG07UBBS81558400106305, BIC: UBBSBGSF, код за плащане № 447000 при “Обединена българска банка” АД,  до 12.00 часа на 22.07.2024 г.

До участие в търга се допускат само собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство на информационния център – гише № 3 на общината до 16:00 ч. на 22.07.2024г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл. специалисти на кварталите в гр. Шумен по местонахождение на имотите. Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в каса на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG07UBBS81558400106305, BIC: UBBSBGSF, код за плащане № 444200 при “Обединена българска банка” АД. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.08.2024 гот 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 05.08.2024г., тръжна документация се получава в срок до 12:00 часа на 05.08.2024г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 05.08.2024 г.

Информация за попълване на приложение №1 и №2 има на посочения линк:  https://www.shumen.bg/targove/ и на телефон: 054/ 857 710 в Община Шумен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest