Община Шумен обяви търгове за продажба на поземлени имоти

Публични търгове с явно наддаване за продажба на шест поземлени имота в село Радко Димитриево и един парцел в село Мадара ще се проведaт на 17 септември 2021 г. от 9.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация.

Тръжната документация се получава от стая 244 в общината до 14.00 часа на 16 септември 2021 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общината. Заявленията за участие в търговете заедно с всички необходими документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в изнесеното деловодство (гише № 3) на информационния център в общинската администрация до 16.00 часа на 16 септември 2021 г.

Огледи на имотите, обекти на търговете, може да се извършват всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 28 септември 2021 г. от 11.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Всички обяви за насрочените търгове са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618.

Pin It on Pinterest