Община Шумен обяви търг за отдаване под наем на общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на терени и помещения в Шумен и селата Царев брод и Новосел ще се проведе на 6 август 2021 г. от 10.30 часа в зала 363 на Община Шумен.

Договорите със спечелилите се сключват за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава от гише №3 (изнесено деловодство) в Центъра за информация и услуги на общинската администрация до 14.00 часа на 5 август 2021 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общината. Заявленията за участие в търга заедно с всички необходими документи се представят в запечатан непрозрачен плик на същото гише в срок до 16.00 часа на 5 август 2021 г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 13 август 2021 г. от 10:30 часа в стая №257 на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14.00 часа на 12 август 2021 г.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана на сайта на Община Шумен в секция „Търгове“. За справки гражданите могат да позвънят и на тел. 054/ 857 669 в общинската администрация.

Pin It on Pinterest