Региона

Община Съединение ще светне след изпълнение на поредното одобрено проектно предложение!

Регистрираното на 02.04.2024 г. от Община Съединение проектно предложение по Процедура: ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 2, премина в статус „ОДОБРЕНО“.

Проектното предложение предвижда „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за улично осветление в с. Найден Герово, с. Драгомир, с. Малък Чардак, с. Неделево, с. Любен, с. Церетелево и с. Правище, община Съединение“ и същото ще бъде финансирано от Националния пран за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“.

Обща стойност на проекта: 882 132,60 лв.

Проектното предложение е насочено към енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление в 7 (седем) населени места на територията на община Съединение – с. Найден Герово, с. Драгомир, с. Малък Чардак, с. Неделево, с. Любен, с. Церетелево и с. Правище. Проектното предложение предвижда прилагането на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели осветителни тела с висок разход на енергия, така и внедряване на автоматизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление.

По този начин ще се постигне цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление в седемте населени места на територията на община Съединение. След реализирането на проекта за реконструкция и модернизация на системите за изкуствено улично осветление ще се постигне високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжка на системата. Реализацията на същия ще доведе до икономии в размер на 190 176,70 лв. годишно.

Към настоящия момент, след проведени процедури за избор на изпълнители, предстои стартиране изпълнението на инвестиция № BG-RRP-4.025-0049 „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – система за улично осветление в гр. Съединение, с. Голям Чардак и с. Царимир, община Съединение“ по процедура BG-RRP-4.025 по КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest