Региона

Община Русе приключи успешно проект за подмяна на уличното осветление

Със заключителна пресконференция днес бяха отчетени постигнатите резултати по Проект BGENERGY-2.001-0033-022 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“. 

Той се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и включва освен подмяна на уличното осветление, изграждане на локална система за автоматично управление на три булеварда – „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Гоце Делчев“, и изграждане на две фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди.

Сключеният договор за изработка на двете фотоволтаични системи е изпълнен в срок и съгласно условията. Те са монтирани на сградата на Дом за възрастни хора “Възраждане” и ДГ “Русалка”, намираща се на ул. „Шумнатица“. Работата е приета с подписан приемо-предавателен протокол на 23 октомври 2023 г. СМР за подмяна на уличното осветление бяха изпълнени в изключително кратки срокове, работата е извършена качествено, съгласно доклада на строителния надзор. Изпълнението е прието с приемо-предавателен протокол на 28 март 2024 г.

Изработена е и автоматизирана информационна система за планиране, мониторинг и контрол на електроенергийните разходи за улично осветление.

По сключени рамкови договори на Община Русе са възложени и изпълнени изработването на информационни материали. Монтирани са 2 билборда на ключови места по булеварди с подменено улично осветление.

След редица промени по време на изпълнението стойността на проекта възлиза на 1 541 364 лв.,  от които БФП – 937 212.19 лева  и собствен принос от 604 152.70 лв.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest