Община Перник организира обществено обсъждане

На 14.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала „Панорама“ Община Перник организира обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за ремонт на сградата на Двореца на културата в изпълнение на одобрената инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът включва пълен ремонт на покрива, смяна на дограма, смяна на водопровод и изграждане на вентилация, енергийна ефективност на цялата сграда, обновяване и освежаване на фасадата и елементи от нея, без да се нарушава досегашният й вид, закупуване на оборудване и други.Използването на финансовия инструмент чрез поемане на задължение е нужно във връзка с реализирането на Проекта и в изпълнение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Община Перник като конкретен бенефициент трябва да използва съвместна подкрепа чрез финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ, правилата за което са описани детайлно на http://www.bgregio.eu в меню „Финансови инструменти“.Община Перник разполага със 795 896,72 лв. безвъзмездна финансова помощ, но за да се направи качествен и надежден ремонт на емблематичната за града сграда, са необходими допълнителни средства, поради което Община Перник възнамерява да се възползва от възможностите на финансовия механизъм и да изтегли нисколихвен кредит в размер до 1 500 000,00 лв. Тази сума в допълнение с безвъзмездните финансови средства ще обезпечи нужния бюджет по проектното предложение, за да се извърши качествено обновяване, оборудване и опазване на знаковата за гр. Перник сграда на Двореца на културата, без да се нарушава историческата и естетическата й стойност.

Pin It on Pinterest