Община Ловеч стартира процедура за стипендията „Академик Димитър Мишев“

Община Ловеч обявява ежегодната Процедура за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ за новата академична учебна година.

Кандидатите трябва да са постигнали:

 1. среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от Дипломата за средно образование – за новозаписаните в І-ви курс на съответното българско висше училище;
 2. среден успех не по-нисък от много добър 5,00 от двата семестъра на изминалата академична учебна година – за студентите.

Срокът за подаване на документите в Община Ловеч е всеки работен ден от 1-ви до 15-ти септември 2021 година.

Процедурата ще се проведе в периода от 16-ти до 30-ти септември 2021 година.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и се отпуска от 1-ви октомври, като се изплаща на две равни части по банков път по сметка на стипендианта.  За получаване на втората част от сумата, стипендианта представя заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч, с приложено Уверение от висшето училище за успеха от първия семестър за съответната академична учебна година.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 1. Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч за получаване на сти­пендията – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложения № 1 и № 2);
  1. Копие от Диплома за средно образование или Уверение от висшето училище за успеха от двата семестъра на изминалата академична учебна година;
  1. Уверение от висшето училище, че лицето е записано за първи семестър на новата академична учебна година;
  1. Копия от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и/или международни форуми в областта на физиката, астрономията, електрониката, автоматизацията и електротехниката;
  1. Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч – формуляр по образец на Община Ловеч, който се попълва от лицето при подаване на документите.

Документите се подават  лично или от упълномощен за това представител в деловодството, в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, 5500 гр. Ловеч.

Димитър Николов Мишев (1933 – 2003) е роден в Ловеч, той е български радиоинженер, професор, доктор на техническите науки, академик на БАН. Провъзгласен е за Почетен гражданин на Ловеч от 11 май 1999 г. „За принос в развитието на града“.

Pin It on Pinterest