Община Ловеч със 130 услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Община Ловеч е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Това става ясно от писмо до кмета  Корнелия Маринова, изпратено от Държавна агенция „Електронно управление“. Към настоящия момент за Община Ловеч в Единния портал за достъп до електронни административни услуги са реализирани и налични 130 броя електронни услуги, подробно описани в приложение  към писмото. Списъкът започва със следните услуги:

  • Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
  • Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
  • Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
  • Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
  • Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
  • Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
  • Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
  • Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние и т.н.

Услугите са достъпни на официалния сайт на Община Ловеч в раздел електронни услуги.

Виж тук 

https://www.lovech.bg/bg/elektronni-uslugi-1

Pin It on Pinterest