Община Хасково стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

  Община Хасково в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, стартира прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

            „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

            Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подава в сградата на Община Хасково  Центъра за административно обслужване на общината всеки работен ден от 08:00 ч.  до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17:00 ч.; на телефони 038 603 396; 038 603 446; 038 603 461; 038 603 458; 038 603 395; или на мейл : delovodstvo@haskovo.bg

            Необходими документи:

1. Заявление-декларация /по образец/;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Документ за самоличност на упълномощеното лице/законен представител (за справка);

4. Пълномощно (когато е приложимо);

5. Медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, епикриза и др. – копие)

            Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

            Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление – декларация (по образец):
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  5. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

            С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на средно 3-ма потребители.

            Съгласно § 7. от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, до 31 декември 2021 г. такси за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги не се заплащат от лицата, които я ползват.

            Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Общинска администрация Хасково, а също така могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Хасково на адрес: https://www.haskovo.bg/

Pin It on Pinterest