Региона

Община Хасково с два нови проекта, които ще намалят рисковете от по-нататъшно замърсяване на околната среда

Община Хасково с два нови проекта, които ще намалят рисковете от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве.

Те са по процедура „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027

  • „Техническа рекултивация на клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в ПИ 000521, землището на с. Гарваново, Община Хасково“ –  на стойност 3 661 357,91 лв.
  • „Техническа рекултивация на Клетка 1 (нова) от Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“ – на стойност 1 201 272,00 лв   

Капацитетът на двете клетки е изчерпан. Има издадени заповеди за прекратяване на дейността по депониране на неопасни отпадъци.

За рекултивацията на двете клетки на депото в Гарваново има разработени и одобрени работни проекти в съответствие с изискванията за рекултивация на съществуващи общински депа за неопасни (битови) отпадъци, както и всички влезли в сила нормативни документи за рекултивация на депа за отпадъци, които не отговарят на съвременните нормативни изисквания.

Клетките ще бъдат закрити и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация, съгласно плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба.

Дейностите по биологична рекултивация на двете клетки ще бъдат финансирани със средства от натрупаните по чл. 60 от ЗУО отчисления и със средства на община Хасково.

С изпълнението на проекта се цели намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest