Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по проект „Подай ръка на нашите деца“, финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

Във връзка с изпълнението на проект „Подай ръка на нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места:

Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“.

 Социален работник – 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите във връзка с функционирането и управлението на „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“.

Социален работник в услугата „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ – 1 бр.

Описание на длъжността – Организира приемането, настаняването и изписването на в преходното жилище. Поддържане на изискуемата работна документация. Води личните дела на настанените потребители. Оформя и предава в отдел “Закрила на детето” – Хасково периодични доклади на децата. Замества отсъстващите трудотерапевти, като организира разнообразни занимания, без да провежда занятия. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и нормативните изисквания за защита на личните данни. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Служителят се задължава да познава и спазва нормативните изисквания свързани с функциите на длъжността. Участва в провеждането на екипни срещи. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”. Поддържа отчетността като съгласува действията си с упрвителя преходното жилище. В края на всеки месец съдейства за отчитане на дейностите по проекта. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на преходното жилище.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Образование – висше;

 Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

 Професионално направление – „Социални дейности”, „Психология” или специалност „Социална педагогика“;

 Професионален опит – не се изисква;

 Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост;

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ, първоначално за срок от 6/шест/ месеца, с 6/шест/ месеца изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

Основно брутно месечно възнаграждение: 900 лв.

Място на работа – гр. Хасково

Преходно жилище – ул. „Градинска“ №26

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Заявление за постъпване на работа – образец 1;

• Автобиография – в свободен текст;

• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;

• Декларация – приложение 1 – образец 3;

• Копие на документ за образователно-квалификационна степен.

• Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.

• Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап – по документи:

Втори етап – провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17: 00 часа на 06.08.2021 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова (Гл.спец. „Човешки ресурси“)

Pin It on Pinterest