Региона

Община Хасково обяви обществена поръчка за летище и писта Узунджово

Община Хасково обяви обществена поръчка „Изработване на комплексен проект и осъществяване на авторски надзор за обект в поземлени имоти 75085.150.9901 и 75085.194.2 област Хасково, община Хасково, с. Узунджово“

Срокът за изработване на комплексен проект е не повече от 270 календарни дни. Максималната стойност на поръчката не може да надвишава 125 000 лева без ДДС.

Избраният за изпълнител следва да предостави всички проектантски услуги за изготвяне на комплексен инвестиционен проект в три фази. Крайната цел на проектантските услуги е да се разработи комплексен инвестиционен проект във фаза технически проект за автомобилна писта в с. Узунджово, така че да се осигури получаване на разрешение за строеж.

Фаза – 1: Разработване генерален план и варианти на автомобилна писта.

След проучване на съществуващите условия, събиране на изходните данни и информация трябва да се разработи генерален план на летище и автомобилна писта. Генералният план следва да докаже най-целесъобразното застрояване на имотите.

Генерален план за Летище Узунджово.

Проектантът трябва да разработи геометрично решение за летателното поле, което включва пътеки за рулиране, перон, сграда за обслужване на летището, халета за ремонт на самолети и периметрова ограда.

На тази фаза е много важно проектантът да предвиди разположението на техническата инфраструктура, така че да е възможно летището да се изгражда на етапи. Като първи етап в генералния план да се предвиди летателна площадка за лека авиация (General Aviation).

Генерален план и варианти за Автомобилна писта

Необходимо е проектантът да разработи автомобилна писта в два основни варианта.

I ви вариант – „осмица“- това е вариант, при който трасето на пистата в даден участък преминава едно над друго. По този начин бройката на левите и десните завои са уеднаквява и износването на гумите е по-равномерно.

II ри вариант – класическа с посока на въртене лява.

Дължина на пистата приблизително 4 200 m и минимална ширина 12 m. Всеки от вариантите може да бъде представен с няколко подварианта. На всеки от вариантите трябва да е предвидено пистата да се използва за драг и дрифт състезания или да се обособят самостоятелни места за този тип състезания.

Проектантът трябва да предвиди следните подобекти в генералния план- писта с дължина 4 200 м. и ширина минимум 12 м.; обходен път с ширина 5 м.; боксове; полигон за oбучение за безопастно шофиране в лоши атмосферни условия; съоръжения – преминавания под пистата; трибуни – главна за 4200 седящи места, допълнителни; паркинги; периметрова ограда; ограда за отделяне на посетителите от състезанието; шумозаглушаване; прожекторно осветление; път за достъп; инженерна инфраструктура; фотоволтаик и др.

На тази фаза е много важно проектантът да предвиди разположението на техническата инфраструктура, така че да е възможно автомобилната писта да се изгражда на етапи.

След одобрение от възложителя на този етап се пристъпва към окончателното разработване на проектната документация. Фаза 2 – ПУП-ПЗ на летище и автомобилна писта и технически проект за автомобилна писта.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest