Община град Добрич с одобрен проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

Община град Добрич  е одобрена за проектно предложение по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“.

Проектното предложение BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ е на обща стойност 1 895 105. 66 лв., предоставена по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Партньор на Община град Добрич по проекта е Община Копавогур, Исландия.

Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич, повишаване разнообразието на дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в инициативите, за да се отговори на потребностите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително от уязвимите групи.

В рамките на проекта са предвидени строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване за обособяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център – Добрич, подобряване на материално-техническата база в Корпус 3 – Зала за танци, закупуване на оборудване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от разнообразни дейности от и за младите хора.

Планирани са младежки академии, обмени и инициативи, неформални обучения, образователни курсове, нови клубни форми, дейности за социално приобщаване, срещи с представители на уязвими групи, работа с млади хора от отдалечени населени места, дейности с представители на групи, различни от младежите, в това число родители, деца, учители и други специалисти работещи с младежи.

Предстои подписване на договор за изпълнение на проекта между Община град Добрич и Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Pin It on Pinterest