Община град Добрич получи етикет „Ефективен CAF потребител“

На церемония в София представител на Община град Добрич получи етикета „Ефективен CAF потребител“.

Етикетът се връчва от Националния CAF ресурсен център към Института по публична администрация за правилно и качествено прилагане на модела CAF. Той е въз основа на извършена външна оценка на Община Добрич относно прилагането на модел CAF въз основа на Националните правила за външна обратна връзка в рамките на проект на ИПА „Въвеждане на общата рамка за оценка /CAF/ в българската администрация.

Етикетът, който се връчва на Община Добрич е доказателство, че са изпълнени изискванията за правилно провеждане на самооценката по модела CAF, за съставяне на плана с мерки за подобрение и са удовлетворени нивата по прилагането на 8-те принципа за съвършенство – Ориентираност към резултати; Фокус върху гражданите/потребителите; Лидерство и постоянство на целите; Управление чрез процеси и факти; Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване; Развитие на партньорства; Социална отговорност.

CAF е първият европейски инструмент за управление на качеството, специално пригоден за публичния сектор и разработен от самия него. Той представлява общ, опростен, достъпен и лесен за ползване модел за всички организации в публичния сектор.

Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

Pin It on Pinterest